Siber Güvenlik Kurallarına Uymayana Ceza


Resmi Gazete’de 29 Eylül’de yayımlanan yönetmelik ile, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliğinin 6’ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (4) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılırken, üçüncü fıkrası da değiştirildi. Buna göre, işletmecinin CLI’a (dolandırıcıların kullandığı numara kopyalama yöntemi sistemi) ilişkin ilgili mevzuat hükümlerini ihlal etmesi halinde, bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde üçüne (%3) kadar idari para cezası uygulanacak. İhlalin ilgili mevzuat çerçevesinde ağır kusur oluşturduğunun Kurul tarafından tespiti halinde ise işletmecinin yetkilendirmesi fesh/iptal edilecek. Aynı maddeye eklenen fıkra ile de, “İşletmecinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarda sayılan fiiller dışında numaralandırmaya ilişkin ilgili mevzuatı ihlal etmesi halinde işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde üçüne (%3) kadar idari para cezası uygulanır” hükmü getirildi.

Yönetmeliğin daha önce “Elektronik haberleşme güvenliği ihlali” başlıklı 19’uncu maddesinin yeni başlığı, “Şebeke ve bilgi güvenliği ile siber güvenliğe ilişkin ihlaller” şeklinde değiştirilirken, maddeye eklenen yeni fıkra ile siber güvenlik ihlaline de para cezası hükmü getirildi. Fıkra şöyle:

“Ulusal siber güvenlik faaliyetleri ile siber saldırılara karşı korunma ve caydırıcılığın sağlanmasına yönelik Kurumun görevleri kapsamında belirleyeceği yükümlülükleri yerine getirmeyen veya aldıracağı tedbirleri uygulamayan gerçek kişiler ile işletmeciler dışındaki özel hukuk tüzel kişilerine bin liradan bir milyon liraya kadar idarî para cezası uygulanır. Kurum ihlal konusuna ilişkin olarak gerçek veya tüzel kişiden yazılı açıklamalarını 15 günden 30 güne kadar belirlenebilecek süre içerisinde göndermesini ister. Süresinde gönderilmeyen yazılı açıklama dikkate alınmaz.”

Yapılan bu değişikliklerle birlikte ‘veri güvenliği’ kavramı daha da önemli hale gelmiştir. Bu nedenle kurumların teknik ve hukuki alt yapılarını geliştirmeleri gerekmektedir.

Detaylı bilgi için support@zerosecond.com.tr adresinden uzmanlarımıza başvurabilirsiniz.


Son yazılar
Arşiv